Scientific methods Scientific methods

شرح حال دقیق
بررسی علمی و متدیک
تشخیص درست 
درمان مفید وتطبیقی 
بهبودی ماندگار


 

جدیدترین

  داروهای ضد افسردگی مرگ و میر را افزایش می دهند

Bipolar disease


------------------------------------------------------------
اضطراب  و تنش روحی

..............................................................................

نوجوانان را تا دیر نشده دریابیم

چرخه درمانی


چرخه یا پروسه درمانی چند مرحله مهم دارد

 اول - بروز بیماری که با علائم درمانی بارز می شود. این همان مرحله درد و رنج بیمار است. در این مرحله بیمار از درک عواملی که موجب بیماری او شده است ناآگاه است. مرحله بروز بیماری و قبل از آن که بیمار به پزشک مراجعه کند پرهزینه ترین مرحله برای فرد،  خانواده و جامعه است
ادامه مطلب

        © Copyright Dr Eftekhari. Stockholm Sweden  tel:+46-707268472---- mail:  info@dreftekhari.com